Mike White, Notary Public, Milan, MI 48160-1302

Mike White